Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

WEBSITE VÀ DỊCH VỤ SOFIRI: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với trang web Sofiri (“Sofiri”, “chúng tôi”, “chúng tôi”) tại sofiri.com; sofiri.training; sofiri.expert (“Trang web”) được sở hữu và vận hành bởi Sofiri Pty Ltd (ABN: 76 613 605 066). Thỏa thuận này chứa các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản sử dụng”) mà bạn (“bạn” hoặc “Người dùng”) có thể truy cập và sử dụng Trang web (và bất kỳ trang web nào khác, được sở hữu hoặc vận hành bởi Sofiri, liên kết đến Trang web), bao gồm sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua hoặc liên quan đến Trang web (hoặc thông qua bất kỳ trang web nào khác, được sở hữu hoặc vận hành bởi Sofiri, liên kết đến Trang web) (“Dịch vụ”).

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Trang web, các trang web liên quan, ứng dụng, thông tin liên lạc và Dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan. Điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả người dùng Trang web, đã đăng ký và chưa đăng ký.

Các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Sofiri.

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bao gồm bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ giới hạn hoặc tiêu chuẩn nào.

Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Sofiri có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng, theo đó Trang web và Dịch vụ Sofiri có liên quan được mở rộng cho bạn. Mọi thay đổi như vậy đều có hiệu lực khi có thông báo, có thể được đưa ra bởi Sofiri đăng thay đổi trên Trang web, qua email hoặc bất kỳ cách hợp lý nào khác. Nếu một thay đổi được thông báo bằng cách đăng trên Trang web, nó được coi là có hiệu lực khi được đăng; nếu một thay đổi được thông báo qua email, nó được coi là có hiệu lực khi email được gửi; và nếu một thay đổi được thông báo theo bất kỳ cách nào khác, nó được coi là có hiệu lực khi thông báo liên quan được gửi hoặc phát hành bởi hoặc nhân danh Sofiri. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau thông báo về những thay đổi đó được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Bạn đồng ý rằng thông báo về các thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng này trên Trang web, được gửi qua email hoặc được cung cấp theo bất kỳ cách hợp lý nào khác tạo thành thông báo hợp lý và đầy đủ.

1. Sử dụng trang web

Bạn không được sử dụng Trang web: (a) cho mục đích thương mại hoặc để đạt được lợi ích tài chính mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; (b) để gửi thư chuỗi, thư rác, “thư rác”, thông tin liên lạc kinh doanh hoặc gửi hàng loạt dưới mọi hình thức; (c) để quảng cáo một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ cơ sở giáo dục nào ngoại trừ theo các điều khoản của một thỏa thuận quảng cáo bằng văn bản mà chúng tôi đã ký kết với bạn; (d) theo cách nào đó có thể sẽ khiến hệ thống máy tính và/hoặc mạng truyền thông của một người khác bị gián đoạn, bị hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả hơn; (e) để có được thông tin cá nhân từ “người dùng” (có nghĩa là “thành viên” và “khách truy cập”) dưới 18 tuổi hoặc từ bất kỳ ai nếu thông tin đó được thu thập một cách phi pháp hoặc theo cách không minh bạch; (f) để lấy mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác; (g) cố gắng mạo danh người dùng khác; hoặc (h) để quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ người dùng nào.

Bạn không được tải lên, đăng, gửi email hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với Trang web, bao gồm mọi vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc các chương trình nào khác.

Bạn chỉ có thể in và tải xuống các tài liệu và thông tin từ Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại, hoặc chỉ trong phạm vi được Sofiri cho phép bằng văn bản cho bạn, miễn là trong mọi trường hợp, tất cả các bản sao cứng đều chứa bản quyền và các thông báo áp dụng khác có trong các tài liệu và thông tin đó, và chỉ cho mục đích công việc với Sofiri, một chuyên gia giáo dục của Sofiri (“Chuyên gia”), hoặc một nhà cung cấp giáo dục ở Úc liên kết với Sofiri (“Nhà cung cấp giáo dục”).

Bạn không được lưu trữ, tải xuống, sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị, xuất bản, cấp phép, tạo các bản, chào bán hoặc sử dụng (trừ khi được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này) nội dung và thông tin có trong hoặc thu được từ hoặc thông qua Trang web.

Bạn cũng không được: phá vỡ, xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm giảm hoặc cản trở bất kỳ sự bảo vệ nội dung nào trong Trang web; sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cạp hoặc phương tiện tự động khác để truy cập Trang web; gỡ, thiết kế ngược hoặc phân tách bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Trang web; chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc thao tác nội dung của Trang web theo bất kỳ cách nào; hoặc, sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, thu thập hoặc trích xuất dữ liệu.

Với điều kiện tiếp tục sử dụng Trang web, bạn cam kết với Sofiri rằng bạn sẽ không sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bị cấm theo bất kỳ quy định hiện hành nào hoặc không phù hợp với các Điều khoản sử dụng này.

Ứng dụng bên thứ ba

Bạn có thể gặp các ứng dụng của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, trang web, widget, phần mềm hoặc các tiện ích phần mềm khác) (“ứng dụng”) tương tác với Trang web hoặc Dịch vụ. Việc bạn sử dụng các ứng dụng này đồng nghĩa bạn đồng ý điều khoản bên thứ ba.

Chính sách bảo mật

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho Sofiri hoặc Sofiri thu thập thông qua Trang web đều phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, các điều khoản được đưa vào các Điều khoản sử dụng dưới đây. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Sofiri để biết tóm tắt về các hoạt động của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Việc chấp nhận các Điều khoản sử dụng này đông nghĩa với việc đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Sofiri như được nêu trong đó.

2. Yêu cầu đăng ký để nhận dịch vụ

Một số phần của trang web của chúng tôi yêu cầu đăng ký. Để bạn nhận được các Dịch vụ, trước tiên bạn phải đăng ký trên Trang web.

Người chưa thành niên dưới 18 tuổi

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi chiếm đa số tại bang, lãnh thổ hoặc quốc gia của bạn, để đăng ký trên Trang web và nhận các Dịch vụ. Người chưa thành niên không được phép sử dụng Trang web hoặc nhận Dịch vụ trừ khi dưới sự giám sát của người lớn.

Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn đăng ký, bạn được yêu cầu phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ bạn, sự đồng ý phải được gửi qua email đến địa chỉ info@sofiri.com – nếu không, có thể tài khoản đăng ký của bạn bị chấm dứt info@sofiri.com Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn đăng ký, bạn được yêu cầu phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ bạn, sự đồng ý phải được gửi qua email đến địa chỉ info@sofiri.com – nếu không, có thể tài khoản đăng ký của bạn bị chấm dứt

Người dùng đã đăng ký trên Trang web khi chưa đủ 18 tuổi, sau đó tròn 18 tuổi, phải xác nhận lại đăng ký trên Trang web trong vòng 7 ngày kể từ khi 18 tuổi -nếu không, có thể tài khoản đăng ký của bạn bị chấm dứt

Người dùng đã đăng ký

Nếu bạn đăng ký, chúng tôi hy vọng rằng thông tin bạn cung cấp là đầy đủ, đúng, chính xác và cập nhật.

Bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin hiện tại chính xác, và đầy đủ về bạn như được thông báo bởi bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào trên Trang web (Đăng ký Dữ liệu Đăng ký); (b) duy trì bảo mật mật khẩu của bạn và có trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu của bạn; (c) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Sofiri và để giữ cho nó chính xác, hiện hành và đầy đủ; và (d) chấp nhận mọi rủi ro khi truy cập trái phép vào Dữ liệu đăng ký và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Sofiri; (e) sử dụng dịch vụ một cách chuyên nghiệp; và (f) tuân thủ luật pháp. Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào trong số này, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy đăng ký của bạn.

Khi truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ qua Trang web, bạn đồng ý không: (a) đăng hoặc tải lên bất cứ thứ gì có chứa vi-rút, sâu hoặc bất kỳ mã độc hại nào khác; (b) cố gắng thiết kế ngược dịch vụ để lấy mã nguồn; (c) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào; (d) tạo ra một danh tính giả; hoặc (e) tiết lộ thông tin mà bạn không đồng ý tiết lộ. Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào trong số những yêu cầu này, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản đã đăng ký của bạn và thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp theo quyết định của chúng tôi.

Bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản đã đăng ký vào cuối mỗi phiên trên Trang web.

3. Sử dụng dịch vụ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đơn đăng ký, sử dụng và nhận Dịch vụ của bạn phải tuân theo các điều kiện sau.

Bạn:

 • Bảo đảm rằng tất cả thông tin trong bất kỳ mẫu đơn nào bạn gửi là chính xác và đầy đủ về mọi mặt
 • Ủy quyền cho Sofiri và các nhà cung cấp giáo dục của Sofiri để có được hồ sơ chính thức từ bất kỳ tổ chức giáo dục nào mà bạn tham dự trước đó
 • Cho phép Sofiri và các nhà cung cấp giáo dục của mình giới thiệu đơn đăng ký của bạn để được đánh giá rủi ro của bên thứ ba
 • thừa nhận và chấp nhận rằng các nhà cung cấp giáo dục có quyền thay đổi bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc nhập học hoặc đăng ký do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ cho dù bạn có cung cấp hay không
 • thừa nhận và chấp nhận rằng mọi đăng ký với nhà cung cấp giáo dục Sofiri sẽ yêu cầu tuân thủ các quy tắc do Chính phủ Úc áp dụng đối với các sinh viên nước ngoài về việc nộp lệ phí, bao gồm các quy tắc sau:
  • nhập cảnh tạm thời vào Úc, nếu được cấp, sẽ chỉ dành cho mục đích học tập
  • sinh viên chỉ được phép tiếp tục học tại Úc nếu họ đạt được tiến bộ tốt trong khóa học
  • học sinh phải trở về nhà sau khi hoàn thành việc học hoặc khi hết hạn giấy phép nhập cảnh tạm thời
  • sinh viên phải trả học phí theo quy định mà họ phải chịu và bất kỳ việc không trả phí khi đến hạn sẽ dẫn đến việc sinh viên không được phép ở lại Úc tạm thời để hoàn thành việc học
 • thừa nhận và chấp nhận rằng Sofiri thu thập thông tin từ bạn cho các mục đích:
  • đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi theo Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Du học sinh năm 2000, Dịch vụ Giáo dục dành cho Sinh viên Nước ngoài Quy định 2001 và Quy tắc Thực hành Quốc gia về Đăng ký và Nhà cung cấp Giáo dục và Đào tạo cho Sinh viên Nước ngoài 2018
  • đảm bảo sự tuân thủ của sinh viên với các điều kiện thị thực của họ và các yêu cầu của luật nhập cư Úc

4. Giới hạn trách nhiệm

Sofiri không bảo đảm hoặc tuyên bố về Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình liên quan đến Trang web. Sofiri sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại đối với bạn hoặc Sofiri phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Sofiri, chuyên gia thầu và Nhà cung cấp giáo dục liên kết, các chi nhánh và tất cả nhân viên của họ, đại lý, giám đốc, cán bộ, đại diện, nhà thầu, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được giao, từ và chống lại mọi khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm, tổn thất, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng) , liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản sử dụng này. Sofiri có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Sofiri. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào của Sofiri.

5. Bồi thường

Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình liên quan đến Trang web. Sofiri sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại đối với bạn hoặc Sofiri phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Sofiri và các chi nhánh và Chuyên gia của họ, và tất cả nhân viên, đại lý, giám đốc tương ứng của họ, cán bộ, đại diện, nhà thầu, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và phân công, từ và chống lại mọi khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng), liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản sử dụng này. Sofiri có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Sofiri. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào của Sofiri.

6. Bảo hành

Trang web được cung cấp bởi Sofiri trên cơ sở “như hiện tại” và “có sẵn”. Sofiri từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo đảm hoặc đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Sofiri không đảm bảo tính chính xác, liên quan hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong hoặc được cung cấp trên hoặc từ Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót hoặc cho các kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin đó.

Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ hoàn toàn do bạn chọn. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ Trang web sẽ cho bạn sự bảo hành không được nói rõ ràng trong các điều khoản này hoặc theo luật pháp.

Sofiri không đảm bảo rằng Trang sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc quyền truy cập vào Trang sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; chúng tôi cũng không đảm bảo về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu có trên Trang web, trừ khi có quy định khác, được bảo vệ bởi luật pháp bao gồm luật bản quyền và thương hiệu của Úc, cũng như các luật và quy định khác của tiểu bang, liên bang và quốc tế và các điều luật khác. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, Sofiri không cấp bất kỳ quyền nào cho bạn. Bản quyền và các quyền sở hữu khác trong Trang web, hoặc các phần của nó, có thể được nắm giữ bởi các cá nhân và / hoặc các tổ chức khác ngoài Sofiri. Xóa hoặc thay đổi thông báo bản quyền trên bất kỳ tài liệu nào trên Trang web đều bị cấm. Sofiri sở hữu bản quyền trong Trang web này dưới dạng một công trình hoặc tài liệu biên soạn tập thể và trong việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và nâng cao nội dung của Trang web.

Sofiri, logo và tất cả các nhãn hiệu của nó, tên, logo và biểu tượng khác nhận diện Sofiri hoặc các sản phẩm và dịch vụ của nó là nhãn hiệu độc quyền của Sofiri và các công ty con, và được đăng ký hoặc là các nhãn hiệu của Sofiri và các công ty con, và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Sofiri.

Tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo được đề cập trong Trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc theo cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý ủng hộ, tài trợ hoặc khuyến nghị của Sofiri.

Bạn đồng ý không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào, cũng không tiết lộ thông tin mà bạn không đồng ý tiết lộ.

8. Từ bỏ

Việc không thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ Điều khoản sử dụng nào trong số các Điều khoản sử dụng này hoặc thực hiện quyền hoặc biện pháp khắc phục theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền trừ khi sự từ bỏ đó được ký bởi bên cấp bằng văn bản. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác hoặc từ bỏ quyền đó hoặc biện pháp khắc phục đó vào bất kỳ lúc nào.

9. Uỷ quyền

Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này và khi chuyển nhượng như vậy, chúng tôi sẽ được miễn trừ mọi nghĩa vụ tiếp theo theo các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được phép chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này.

10. Luật điều chỉnh và quyền tài phán

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu và thực thi theo luật pháp của Bang New South Wales của Úc. Mỗi bên không thể hủy và vô điều kiện tuân theo thẩm quyền không độc nhất của tòa án New South Wales và từ bỏ bất kỳ khiếu nại hoặc phản đối nào dựa trên việc không có thẩm quyền hoặc phiên toà trực tiếp Trang web được kiểm soát và vận hành bởi Sofiri từ các văn phòng của mình ở Úc. Sofiri không tuyên bố rằng các tài liệu trên Trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác và việc truy cập chúng từ các vùng lãnh thổ nơi bất kỳ nội dung nào của Trang web này là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm theo luật pháp hiện hành.

11. Chính sách bảo mật và cookie

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng Trang web này. Sau đây là một phác thảo về chính sách của chúng tôi – xem các phiên bản đầy đủ hơn về chính sách của chúng tôi về quyền riêng tư và việc sử dụng cookie được đặt tại các liên kết sau: https://www.sofiri.com/chinh-sach-bao-mat https://www.sofiri.com/chinh-sach-cookie

Chúng tôi thu thập các thông tin nào về bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn đăng ký với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. Chúng tôi cũng thu thập thông tin khi bạn tự nguyện hoàn thành khảo sát khách hàng, cung cấp phản hồi và tham gia các cuộc thi. Thông tin sử dụng trang web được thu thập bằng cookie.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn, quản lý tài khoản của bạn và, nếu bạn đồng ý, gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ có thể bạn quan tâm.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn được thu thập từ Trang web để cá nhân hóa các lượt truy cập lặp lại của bạn đến Trang web của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các Chuyên gia Sofiri của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc cho Nhà cung cấp Giáo dục để tạo điều kiện cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn không đồng ý cho Sofiri chuyển thông tin cá nhân của bạn cho Chuyên gia hoặc Nhà cung cấp Giáo dục, có khả năng bạn sẽ không nhận được Dịch vụ từ chúng tối.

Sofiri sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị với các công ty bên ngoài nhóm các công ty Sofiri.

Khi cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể gửi thông tin của bạn đến và cũng sử dụng thông tin từ các cơ quan tham chiếu tín dụng và cơ quan phòng chống gian lận.

Marketing

Chúng tôi muốn gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các công ty khác trong nhóm Sofiri có thể khiến bạn quan tâm. Nếu bạn đã đồng ý nhận tiếp thị, bạn có thể từ chối vào một ngày sau đó. Bạn có quyền bất cứ lúc nào để ngăn chúng tôi liên lạc với bạn vì mục đích tiếp thị hoặc cung cấp thông tin của bạn cho các thành viên khác trong nhóm Sofiri. Nếu bạn không còn muốn được liên lạc cho các mục đích tiếp thị, xin vui lòng bấm vào đây.

Cookies

Cookies là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn nhằm thu thập thông tin nhật ký internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng nhằm theo dõi việc sử dụng của khách truy cập Trang web và để tổng hợp các báo cáo thống kê về hoạt động của trang web.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để không chấp nhận cookie và các trang web trên đây sẽ cho bạn biết cách xóa cookie khỏi trình duyệt. Tuy nhiên, một số tính năng trên Trang web của chúng tôi đôi khi có thể không hoạt động nếu bạn làm vậy.

Các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi chỉ áp dụng cho Trang web Sofiri, vì vậy khi chuyển đến các trang web khác, bạn nên đọc kỹ lưỡng chính sách quyền riêng tư của họ.

Thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi

Chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá và xem xét lại chính sách quyền riêng tư và cookie của mình và chúng tôi sẽ tiến hành các cập nhật nếu đối với các liên kết có liên quan ở trên.

Cách liên lạc với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư hoặc cookie của Sofiri hoặc về thông tin chúng tôi có về bạn:
For all purposes, this English language version of the Sofiri website & services terms and conditions shall be the original, governing instrument and understanding of the parties. In the event of any conflict between this English language version of the terms and conditions and any subsequent translation into any other language, this English language version shall govern and control.