Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Sofiri cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cho bạn và chính sách này phác thảo các nghĩa vụ liên tục của chúng tôi đối với bạn với cách chúng tôi quản lý Thông tin cá nhân của bạn.Chúng tôi đã thông qua Nguyên tắc bảo mật quốc gia (NPP) có trong Đạo luật quyền riêng tư 1988 (Cth) (Đạo luật quyền riêng tư). Các NPP quản lý cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo mật và xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Bản sao của Nguyên tắc Bảo mật Sofiri có thể được lấy từ trang web của Văn phòng Ủy viên Bảo mật Liên bang tại https://www.oaic.gov.au.

 

Thông tin cá nhân là gì và tại sao chúng tôi thu thập nó?

Thông tin cá nhân là thông tin hoặc ý kiến xác định một cá nhân. Ví dụ về Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email, điện thoại và địa điểm.

Thông tin cá nhân này được lấy theo nhiều cách bao gồm các mẫu web, email, thông qua trang web của chúng tôi www.sofiri.com, các ứng dụng có sẵn trong Google Store hoặc Apple Store và từ các bên thứ ba. Chúng tôi không bảo đảm liên kết trang web hoặc chính sách của các bên thứ ba được ủy quyền. Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích chính là cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, cung cấp thông tin cho khách hàng và chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích phụ liên quan chặt chẽ đến mục đích chính, trong trường hợp bạn cho phép sử dụng hoặc tiết lộ một cách hợp lý. Bạn có thể hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư/tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng văn bản.

Khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin và cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin đó khi thích hợp (nếu có thể).

Thông tin nhạy cảm

Thông tin nhạy cảm được định nghĩa trong Đạo luật quyền riêng tư bao gồm thông tin hoặc ý kiến về những thứ như nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc của một cá nhân, quan điểm chính trị, thành viên của một hiệp hội chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, thành viên của một công đoàn hoặc cơ quan chuyên môn khác, hồ sơ tội phạm hoặc thông tin sức khỏe.

Thông tin nhạy cảm sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng:

  • Nó đã được thu thập với mục đích chính
  • Đối với mục đích thứ yếu liên quan trực tiếp đến mục đích chính
  • Với sự đồng ý của bạn; hoặc nơi được yêu cầu hoặc ủy quyền của pháp luật.

Các bên thứ ba

Nếu hợp lý và có thể thực hiện được, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông tin cá nhân của bạn từ bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể được cung cấp thông tin bởi các bên thứ ba. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng bạn biết được thông tin do bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ trong một số trường hợp bao gồm:

  • Các bên thứ ba nơi bạn đồng ý cho sử dụng hoặc tiết lộ; và
  • Trường hợp được yêu cầu hoặc ủy quyền của pháp luật.

Bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ hợp lý khỏi việc bị lạm dụng và mất mát và khỏi sự truy cập không có uỷ quyền, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Khi Thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết cho mục đích mà nó đã được lấy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy hoặc xóa vĩnh viễn Thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hầu hết Thông tin cá nhân đang hoặc sẽ được lưu trữ trong các tệp khách hàng sẽ được chúng tôi lưu giữ tối thiểu 7 năm.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể truy cập Thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn để cập nhật và/hoặc sửa nó, trong các trường hợp ngoại lệ nhất định. Nếu bạn muốn truy cập Thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản.

Sofiri Pty Ltd sẽ không tính bất kỳ khoản phí nào cho yêu cầu truy cập của bạn, nhưng có thể tính phí quản lý để cung cấp một bản sao Thông tin cá nhân của bạn. Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu nhận dạng từ bạn trước khi tiết lộ thông tin được yêu cầu.

Duy trì chất lượng thông tin cá nhân của bạn

Điều quan trọng đối với chúng tôi là Thông tin cá nhân của bạn được cập nhật. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn thấy rằng thông tin chúng tôi có không cập nhật hoặc không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của mình và đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cho bạn.

chính sách cập nhật

Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian và có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật Khiếu nại và thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ tại đây.
Phòng 1, Level 4, 107 Phillip Street Parramatta, NSW 2150 Australiaa