Sofiri – IQAP – Peer to Peer Student Recruitment and Admissions Platform

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG SOFIRI

Phiên bản 1.0

Có hiệu lực từ 01/01/2018

Chính sách này nêu chi tiết quy trình và quy tắc liên quan đến hoa hồng cho Nhà thầu Sofiri.

1. Tỉ lệ hoa hồng

 • Tỉ lệ hoa hồng được công bố trong phần Chuyên gia trong mạng nội bộ của Sofiri và có thể khác nhau giữa các Nhà cung cấp Giáo dục (EP) và các khóa học.

 • EP có thể thay đổi phí thành công được trả cho Sofiri bất kỳ lúc nào và do đó Sofiri có quyền đơn phương thực hiện các thay đổi đối với Chính sách này theo yêu cầu. Ngày thay đổi sẽ được hiển thị rõ ràng trong mạng nội bộ.

 • Hoa hồng sẽ được tính dựa trên tỷ lệ hoa hồng áp dụng tại thời điểm nhận được đơn xin hoa hồng hợp lệ từ Nhà thầu.
 • Mức hoa hồng không bao gồm thuế GST của Úc hoặc bất kỳ hàng hóa và dịch vụ quốc tế nào hoặc thuế giá trị gia tăng có thể được áp dụng.
 • Tỉ lệ hoa hồng khác nhau giữa các nhà cung cấp và khóa học; họ thường đặt từ 3% đến 15%. Thông tin chi tiết có sẵn trong nền tảng Sofiri cho các chuyên gia giáo dục đã được phê duyệt.

2. Thanh toán hoa hồng

 • Hoa hồng sẽ được thanh toán trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Sofiri nhận được phí thành công từ EP.
 • Trường hợp EP không trả phí thành công cho Sofiri, thì Nhà thầu sẽ không phải trả hoa hồng trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Nếu EP giảm phí thành công trả cho Sofiri vì bất kỳ lý do gì (chẳng hạn như xung đột kênh trong đó hai đại lý đã hỗ trợ một sinh viên) thì Sofiri sẽ sử dụng phí thành công đã giảm để tính hoa hồng cho Nhà thầu.
 • Khi hoa hồng có thể phải trả, Sofiri sẽ thông báo cho Nhà thầu và cung cấp hóa đơn thuế do người nhận tạo (RCTI) nêu chi tiết về các dịch vụ phải trả hoa hồng, phương pháp tính và thời điểm chuyển tiền.
 • Khi Thỏa thuận nhà thầu bị chấm dứt bởi một trong hai bên và Nhà thầu không vi phạm Thỏa thuận nhà thầu, Sofiri sẽ thanh toán hoa hồng cho Nhà thầu khi Sofiri nhận được một khoản phí thành công cho bất kỳ sinh viên nào đã nhận được xác nhận đăng ký từ EP trước ngày chấm dứt.

3. Tổng quát

 • Việc thanh toán hoa hồng trong bất kỳ tháng hoặc năm nào không đảm bảo hoặc cho phép Nhà thầu thanh toán hoa hồng trong các tháng hoặc năm tiếp theo.
 • Sofiri luôn giữ quyền quyết định tuyệt đối để thay đổi, tu chỉnh, sửa đổi hoặc loại bỏ Chính sách Hoa hồng.